9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

family

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Семейното право е клон от единната правна система на Република България. То се отличава от останалите правни клонове по своя предмет, т. е. по кръга на обществените отношения, които урежда. Семейното право е този правен клон, който урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството. .

Наследяването се свързва със семейните отношения - основание за наследственото преминаване на имуществото. Нaследственото право е част от Гражданското право, която регулира имууществените отношения, пораждащи се по повод смъртта на гражданите във връзка с преминаването на имуществото им към други лица. В състава на наследството се включват само имуществените права на наследодателя, като: правото на собственост в/у недвижими имоти и движими вещи, облигационните права, придобити от наследодателя преди неговата смърт в резултат на различни правни сделки, а така също и вземанията за обезщетения, авторските права и възнагражденията. Личните неимуществени права на наследодателя се погасяват с неговата смърт.

Как можем да ви помогнем?

Консултации, правно съдействие и процесуално представителство при спор за:

- Процесуално представителство при бракоразводни дела - развод по взаимно съгласие или поради разстройство на брака по вина на единия съпруг

- Родителски права - лишаване, ограничаване или възстановяване на родителски права, мерки относно личните отношения между родители и деца, внуци и баби и дядовци; Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България

- Оспорване на бащинство, припознаване, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване на произход от бащата

- Поставяне под запрещение и назначаване на настойничество

- Издръжка за деца и съпруг, увеличаване и намаляване на присъдената издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане

- Делба на имуществото и искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака

- Приемане и отказ от наследство

- Консултации и съставяне на завещания или завети

- Възстановяване на запазена част при завещание и дарение

- Доброволна и съдебна делба на наследство

- Продажба на наследство и отказ от наследство

Имате нужда от правна ПОМОЩ?

Уговорете си среща с нас

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.