9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

family

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Административното право като отрасъл на действащото право се характеризира с предмет и метод на правно регулиране.

Предметът на административното право включва специфични обществени отношения, свързани с процеса на осъществяване на изпълнителната власт, т.е. административната дейност на държавата.

След като законодателната власт гласува закона, той трябва да се приложи и съответно да регулира определени обществени отношения. Органите, които са призвани да приложат актовете на държавната власт, са административните, без значение дали те ги прилагат в отношенията между тях и гражданите, или помежду си. Тази дейност се обозначава като държавно управление, защото в нея участват държавни органи или други приравнени на тях, а администрацията е оторизирана по силата на Конституцията да уреди отношенията с подзаконови актове.

Как Можем Да Ви Помогнем ?

-Защита срещу индивидуални административни актове на държавната и общинска администрация.

-Защита срещу бездействия или действия  на администрацията

-Защита срещу наказателни постановления, издадени от различни административни органи, с които се налагат парични или непарични санкции за извършени административни нарушения от гражданите (пр. КАТ, НАП и др.)

-Оспорване на подзаконови  нормативни актове – наредби, правилници, заповеди, актове, постановления, вътрешно – нормативни разпоредби.

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.

Безплатен Консулт

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.