9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

family

ТРУДОВО ПРАВО

Трудово законодателство е корпус от закони, административни разпоредби (и в общото право - прецеденти), които се отнасят до юридическите права, както и ограничения, върху трудещите се и организациите. Трудовото законодателство има два основни аспекта - първият се отнася до тристранните отношения между работодател, работещ и професионален съюз (в този случай трудовото законодателство медиира много аспекти на отношенията между професионалните съюзи, работодателите и работниците), а вторият се отнася до индивидуалните аспекти, свързани с правата на работещия и въпросите за договорните отношения между работодател и работещ. Правата на работещите са неотменна част на социалното и икономическо развитие от времето на Индустриалната революция..

С трудовото право се определят вашите права и задължения като работници и работодатели. Трудовото право на ЕС обхваща 2 основни области: условия на труд — работно време, работа на непълно работно време и на срочен договор, командироване на работници; информиране на работниците и консултиране с тях относно колективни уволнения, прехвърляне на предприятия и др. .

Как Можем Да Ви Помогнем ?

Канторатa предлага на клиентите си:

- Изготвяне на вътрешните правила, необходими за дейността на работодателя, като трудови договори, длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, правила за здравословни и безопасни условия на труд, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията;;

- Изготвяне на съответните договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения;;

- Представителство на нашите клиенти пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство;

- Съдействие, консултации и представителство при извънсъдебното решаване на трудови спорове;

- Предварителна закрила при уволнение;

- Консултации и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове;p>

- Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение.

- За поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.

Имате нужда от правна ПОМОЩ?

Уговорете си среща с нас

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.